Esteu aquí

Confirmació de matrícula d'ESO de l'alumnat del Salvador Espriu

L'alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-2020 ha cursat 1r. ESO, 2n ESO i 3r dESO al centre ha de formalitzar la matrícula pel curs 2020-2021.

Termini: del 11 de juny de 2020 a 22 de juny de 2020

Documentació a presentar:

  • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
  • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
  • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
  • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
  • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
  • 1 fotografia actual mida carnet.

Tots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des del ordinador.

Aquesta documentació es pot enviar esnaejada  (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada a l'adreça de de correu electrònic:

estudiseso2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l'assumpte del correu el nom i cognoms de l'alumne, així com el curs actual)

o demanar, al telèfon 972 240246, cita prèvia per lliurar la documentació personalment a les oficines del centre, el pare,mare o tutor/a legal de l'alumne.

Quan es tingui la informació sobre la venda de llibres es publicarà  la informació