Esteu aquí

Estudis PFI-PTT. Preinscripció 2020-2021

Les inscripcions pels estudis PFI-PTT ha començat 25 de maig i finalitzarà el 5 de juny. les sol·licituds s'hauran d'enviar al correu electrònic del PTT de Salt:

b7960023@xtec.cat

tel:  648 040 492  

i les entrevistes es realitzaran de forma no presencial, per telèfon o videoconferència.

codi de centre el número 17960023

Poden accedir a un PFI joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Les famílies que no pugueu fer la preinscripció del PFI-PTT informàticament, truqueu a l'INS (648 040 492) que us donaran cita prèvia per recollir la preinscripció com també entregar-la omplerta amb la documentació que es requereix.

L'enllaç al document de preinscripció al PFI.

Documentació:

  • Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic. El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web del Departament per poder-lo descarregar, omplir i guardar. Cal enviar la sol·licitud emplenada, signada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic del centre demanat en primera opció. b7960023@xtec.cat

En el document  es important apuntar:

Codi de centre: 17960023

a l'apartat Nom PTT SALT

especialitat Perfil Instal·lacions o Perfil de Vendes.

  • Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, la documentació escanejada o fotografiada per les dues cares següent:
    • El DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
    • Certificat acadèmic per a la preinscripció PFI (aquest document es barema, ES IMPORTANT PRESENATR-LO)

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. De manera extraordinària, i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.
  • Per acreditar la condició de discapacitat, cal enviar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat. 

Consulteu la documentació acreditativa que han de presentar les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat.

El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció i comunica el número assignat a la sol·licitud presentada, que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

 

Mes informació. http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/pfi/

diptic informatiu: http://iessalvadorespriu-salt.cat/documents/1920/pfi_20_21.pdf