Esteu aquí

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA amb el suport del Fons Social Europeu

   

El Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.
A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.
Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.
L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.
Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i que se centra en els quatre eixos següents:

  • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
  • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
  • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent
  • Eix 4:  Assistència tècnica

El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

Més informació:
Fondo Social Europeo: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

Programa d’Orientació i Reforç per a la Millora i Suport en l’Educació
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/actuaciones/orientacion-refuerzo-educacion1.html

Descripció de l’acció

Les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa són una acció d’extensió educativa que contribueix a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat i també de les seves habilitats socials i relacionals, atès que permet posar en pràctica valors i actituds essencials per a la convivència com el respecte als companys, a la diversitat i el sentit de la responsabilitat. Les activitats dissenyades contribueixen a l’adquisició de competències bàsiques i d’habilitats de caire social, emocional i relacional.
La proposta s’adreça a l’alumnat d’educació secundària matriculat en centres de màxima i alta complexitat, es durà a terme en albergs socials de la xarxa pública XANASCAT (Annex 3) i oferirà als participants un programa d’activitats didàctiques i lúdiques vehiculades en llengua anglesa i dissenyades per respondre als interessos i inquietuds pròpies de les edats de l’alumnat i motivar així el seu aprenentatge. Amb aquesta proposta es vol incrementar les oportunitats d’aprenentatge d’una llengua estrangera de l’alumnat que, per diferents motius, té dificultat per participar en activitats extraescolars que contribueixen a reforçar l’aprenentatge d’una llengua estrangera amb poca o nul·la presència en el context social de l’alumnat.

Objectiu general:

  • Reduir el fracàs escolar i l'abandonament prematur

Objectius específics:

  • Millora de competències i habilitats comunicatives
  • Millorar la competència lingüística en llengua estrangera
  • Reforçar habilitats socials i competències psicoemocionals

Organització de les estades:

Estades desenvolupades en període lectiu de dilluns a divendres: 3 dies / 2 nits (de dilluns a dimecres o de dimecres a divendres).