Esteu aquí

ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

el passat 27 de juliol es va publicar l’extracte de la Resolució de 23 de juliol de 2019, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat  específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2019-2020.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol·licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, apartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària, la qual heu de comprovar que estigui correcta.

Durant el curs escolar 2019-2020, el/la director/a  notificarà als Serveis Territorials els alumnes que no destinin la beca a la finalitat per la qual es concedeix. Aquests supòsits són els establerts a l’article 20 de la convocatòria:

  1. Haver causat baixa en el centre sense causa justificada, abans de finalitzar el curs 2019-2020.
  2. No haver assistit a un 50% o més de les hores lectives, excepte dispensa d’escolarització.
  3. No haver abonat els serveis prestats pels quals es va concedir l’esmentat ajut.

I,  en el cas de les ajudes per reeducació pedagògica, reeducació de llenguatge i/o ajudes per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, l’òrgan de selecció podrà requerir a l’interessat la presentació de justificants de pagament del servei rebut.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

  • DNI/NIE del sol·licitant
  • DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2018. El passaport no és un document vàlid.
  • Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares).
  • En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca. 
  • En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Si l’alumne/a disposa del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat, cal adjuntar-lo.

CERTIFICACIONS QUE CAL OMPLIR DE LA SOL·LICITUD

A l’apartat A) de la sol·licitud, corresponent a la certificació del secretari/ària o director/a del centre educatiu on està matriculat l’alumne, és obligatori especificar si l’alumne està matriculat en un centre ordinari, específic o bé ordinari amb UUEE.

A l’apartat B) l’EAP obligatòriament ha d’especificar el tipus de necessitat que presenta l’alumne/a: discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH, alta capacitat o escolarització per menors de dos anys, així com també el tipus de reeducació que sol·licita: pedagògica, llenguatge o les dues i omplir els diferents apartats de l’informe específic i firmar-lo i posar el segell.

A l’apartat D) el professional que realitza les sessions de reeducació pedagògica i/o llenguatge a l’alumne/a, ha d’estar col·legiat, ha d’omplir els diferents apartats de la memòria i firmar l’apartat de la declaració responsable. També ha d’adjuntar a la sol·licitud de beca, la fotocòpia del DNI i la targeta de col·legiat/da. Els professionals que realitzin les sessions del programa específic d’altes capacitats, no és necessari que formalitzin l’apartat de la declaració responsable.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

  • El termini de presentació de les sol·licituds en el centre escolar per part del/la sol·licitant, finalitza el 26 de setembre de 2019 (inclòs).