Esteu aquí

PGA 18-19

Objectiu 1.  1. Millorar els resultats educatius

Estratègies, activitats, actuacions

 1. Treball sistemàtic de la competència plurilingüe.
  1.1.1. Treballar sistemàticament la comprensió lectora en diverses llengües a tots els grups d’ESO.

     1.1.2. Pla lector a l’ESO.

1.1.3. Utilitzar el teatre com eina per a l’aprenentatge

 ( llengua catalana, francesa, Aula d’Acollida).

1.1.4. Grup experimental plurilingüe (GEP de 3r any en anglès)

1.1.5. Auxiliar de conversa en anglès i en francès.

1.1.5. Compartir les bones pràctiques formatives del KA1.

1.1.6 Intercanvi en francès

 1. Optimització de l’atenció a la diversitat.
  1.2.1. Aula Oberta, Aula d’Acollida / USEE / UEC/ Projecte Singular.
  1.2.2. Aplicació de noves metodologies d’aprenentatge: petits grups de treball utilitzant les TAC a 1r d’ESO.

1.2.3. Elaboració dels plans individualitzats.

1.2.4. Suport lingüístic, reforç i orientació escolar (tardes)

1.2.5. Seguiment tutorial a partir de la 1a Avaluació de l’alumnat amb  moltes  assignatures suspeses (amb més de 4)

 1. Unificació i establiment de criteris metodològics, didàctics i d’avaluació.
  1.3.1. Dinamitzar la tasca dels departaments didàctics  amb les dues comissions: la  lingüística i la de Qualitat (Q1, dins del Programa PQiMC)

1.3.2. Elaborar i aplicar els criteris generals d’avaluació  per competències i   “pujar” la programació a i-educació.

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 1

 1. Millorar els resultats de les matèries lingüístiques (cat / cast/ ang.) de 1r ESO entre la 1a Aval i final de curs. Vini = 50%, Vobj =60%. Aconseguir que l’alumnataugmenti la superació del treball de síntesi. Vini = 79%, Vobj = 85%
 2. Nombre d’actes deles reunions presencials dels Departaments que recullen els acords. Vini = 15, Vobj =17
 3. Grau de satisfacció de l’alumnat que participa de l’intercanvi en francès Vini=75%(*estimat), Vobj =85%

Objectiu 2.  2. Millorar la cohesió social

Estratègies, activitats, actuacions

2.1. Acció tutorial adequada a les necessitats dels alumnes (ESO, BAT i CICLES)
         2.1.1. Aplicar les activitats de tutoria per nivell.
         2.1.2. Orientar de forma personal a l’alumne.
         2.1.3. Mantenir les xerrades impartides per agents externs.

2.1.4. Dinamitzar el Plenari de l’alumnat fent el retorn a les tutories.

2.1.5. Pràctiques restauratives i seguiment amb els alumnes amb mesures correctores.

2.2. Aplicació i revisió del projecte de convivència.
    2.2.1. Elaborar i aplicar el Pla de convivència.
    2.2.2. Dinamitzar el Consell de representants d’alumnes (delegats i    subdelegats / comitè ambiental de l’Escola Verda).
    2.2.3. Seguiment i avaluació de la participació dels alumnes en les activitats complementàries i de centre.
   2.2.4. Seguiment i avaluació de les activitats del Pla d’esports.

2.3. Impuls de la participació de les famílies.
   2.3.1. Fomentar l’assistència de les famílies a les reunions del centre ( informació calendari activitats, pàgina web. Trucades a famílies)
   2.3.2. Sistematitzar el protocol de les entrevistes del tutor amb les famílies (full seguiment TRI)
2.4. Consolidació i valoració dels projectes: Educació per a la sostenibilitat, ConArte )
   2.4.1. Desenvolupament de la competència comunicacional, artística i emocional  (a 3r ESO Servei Comunitari ,a CVE, Projecte ConArte).

2.4.2. Projectes Europeus (Erasmus +)

2.4.3. Intercanvi en francès.

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 2

2.1. Reduir el percentatge de les activitats fetes respecte de les previstes. Valoració per part de tutors/es i  de  l’alumnat.

Vini =53% , Vobj = 50%

2.2. Aconseguir que l’alumnat  participi i assisteixi més a les sortides.

Vini =80% , Vobj =85%

2.3. Incrementar l’assistència de les famílies a les reunions.

Vini =40% , Vobj =45%

2.4. Incrementar la ràtio de  les reunions i entrevistes dels tutors amb les famílies, registrades en el drive compartit amb el Cap d’Estudis.

Vini =  0,9, Vobj =1,25

 

Objectiu 3.  3.  Reduir l’abandonament prematur

Estratègies, activitats, actuacions

3.1. Reducció de l’abandonament escolar.
         3.1.1. Sistematitzar el seguiment dels retards i absentisme.
         3.1.2. Acompanyar i orientar l’alumnat per evitar l’abandonament a  4t d’ESO, i a postobligatori.

3.1.3. Obertura de l’i-educació a les famílies.

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 3

3.1. Reduir els retards  de la primera hora entre la 3a Avaluació  respecte la a primera .Vini =2300h , Vobj =2000 h

3.2. Reduir la taxa d’abandonament  (a  partir del seguiment tutorial)           Vini = 4%,  Vobj =3%

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2018-2019

Codi del centre:

17003203

Nom del centre:

Institut  Salvador Espriu

Servei Territorial:

Girona

Població:

Salt

Període:

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Roura i Massaneda

Director de Institut Salvador Espriu, Salt

 

Aprovació pel Consell Escolar : octubre-novembre 2018

Revisió: 

 
 1.  1

Millorar els resultats educatius

Curs: 2018-2019

Descripció: núm. d’alumnes que graduen en ESO, BAT, Cicles, núm. d’alumnes que promocionen.

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Caps de Departaments i Equips Docents

ESTRATÈGIES

1.1

Treball sistemàtic  de la competència plurilingüe (Caps de Departaments lingüístics i Equips Docents)

1.2

Optimització de l’atenció a la diversitat (Departament de Diversitat)

1.3

Unificació i establiment de criteris metodològics, didàctics i d’avaluació (Coordinació Pedagògica i Cap d’Estudis)

 

 

ACTIVITATS

Temporització

Destinataris/ nivell educatiu

1.1.1

Treballar sistemàtic la comprensió lectora  en diverses llengües a tots els grups d’ ESO

1T, 2T,3T

ESO

1.1.2

Pla lector a l’ESO

1T, 2T,3T

ESO

1.1.3

Utilitzar el teatre com a eina per a l’aprenentatge de la llengua catalana i francesa, Aula d’Acollida.

1T, 2T,3T

ESO ( 1r BAT)

1.1.4

Grup experimental plurilingüe (GEP de 3n any en anglès)

2T,3T

ESO i BAT

1.1.5

Auxiliar de conversa en anglès i en francès.

1T, 2T,3T

ESO,BAT i CICLES

1.2.1

Aula Oberta, Aula d’acollida / USEE/ UEC / Projecte singular

1T,2T,3T

        ESO

1.2.2

Aplicació de noves metodologies d’aprenentatge:

petits grups de treball utilitzant eines TAC a 1r ESO.

2T,3T

1r ESO

1.2.3

Elaboració de plans individualitzats

1T, 2T,3T

ESO,BAT i CICLES

1.3.1

Dinamitzar la tasca dels departament didàctics i equips docents. Consolidar el treball transversal entre Departaments. Suport tutorial.

1T, 2T,3T

ESO, BAT, Cicles

1.3.2

Aplicar els criteris d’avaluació del centre

1T, 2T,3T

ESO, BAT, Cicles

 

 

 

 

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 1

 1. Millorar els resultats de les matèries lingüístiques (cat / cast/ ang.) de 1r ESO entre la 1a Aval i final de curs. Vini = 50%, Vobj =60%. Aconseguir que l’alumnataugmenti la superació del treball de síntesi.Vini = 79%, Vobj = 85%
 2. Nombre d’actesdeles reunions presencials dels Departaments que recullen els acords.Vini = 15,Vobj =17
 3. Grau de satisfacció de l’alumnat que participade l’intercanvi en francès Vini=75%(*estimat), Vobj =85%
 1. OBJECTIU 2

Millorar la cohesió social

Curs: 2018-2019

Descripció: Aconseguir un clima de convivència al centre presidit pel respecte mutu, en l’igualat i l’equitat d’oportunitat. Preparar als alumnes per a la seva inserció a la vida social i laboral, contribuint al seu progrés personal.

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Equip Directiu

ESTRATÈGIES

2.1

Acció tutorial adequada a les necessitats dels alumnes :ESO,BAT i CICLES. (Coordinació Pedagògica)

2.2

Aplicació i revisió del projecte de convivència (Orientadora)

2.3

Impuls de la participació de les famílies (Orientadora i TIS)

2.4

Consolidació i valoració dels projectes: Educació per a la sostenibilitat, ConArte) (Plenari de l’alumnat i Caps de Departaments)

 

 

ACTIVITATS

Temporització

Destinataris/ nivell educatiu

2.1.1

Aplicar les activitats de tutoria per nivell

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.1.2

Orientar de forma personal a l’alumne

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.1.3

Mantenir les xerrades impartides pels agents externs

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.2.1

Elaborar  i aplicar el pla de convivència (mediació)

1T,2T,3T

ESO

2.2.2

Dinamitzar el Consell de representants d’alumnes (delegats i subdelegats / comitè ambiental)

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.2.3

Seguiment i avaluació de la participació dels alumnes en les activitats complementàries i de centre.

1T, 2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.2.4

Seguiment i avaluació de les activitats del pla d’esport

1T,2T,3T

ESO

2.3.1

Fomentar l’assistència de les famílies a les reunions del centre (informació calendari d’activitats pàgina web. Trucades a famílies).

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.3.2

Sistematitzar el protocol de les entrevistes del tutor amb les famílies (full de seguiment trimestral)

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles

2.4.1

Desenvolupament de la competència comunicacional, artística i emocional (a 3r ESO Servei Comunitari, a CVE, Projecte ConArte)

    1T,2T,3T

       ESO

2.4.2

Projectes Europeus

          2T,3T

ESO, BAT

Cicles

 

 

 

 

 

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 2

2.1. Reduir el percentatge de les activitats fetes respecte de les previstes. Valoració per part de tutors/es i  de  l’alumnat.

Vini =53% , Vobj = 50%

2.2. Aconseguir que l’alumnat  participi i assisteixi més a les sortides.

Vini =80% , Vobj =85%

2.3. Incrementar l’assistència de les famílies a les reunions.

Vini =40% , Vobj =45%

2.4. Incrementar la ràtio de  les reunions i entrevistes dels tutors amb les famílies, registrades en el drive compartit amb el Cap d’Estudis.

Vini =  0,9, Vobj =1,25

 1. OBJECTIU 3

Reduir l’abandonament prematur

Curs: Curs: 2018-2019

Descripció: Vetllar per la igualtat d’oportunitats en la  formació personal i acadèmica

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Equip de coordinació

ESTRATÈGIES

3.1

Reducció de l’abandonament escolar

 

 

ACTIVITATS

Temporització

Destinataris/ nivell educatiu

3.1.1

Sistematitzar el seguiment dels retards i absentisme  ( Cap d’Estudis i TIS)

1T,2T

ESO, BAT, Cicles

3.1.2

Acompanyar i orientar a l’alumne per evitar l’abandonament a 4t d’ESO i a postobligatori. (Equip de Coordinació)

1T,2T,3T

ESO, BAT, Cicles