Esteu aquí

Protecció de dades

Sistema de videovigilància

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

  1. Si accediu als edificis del INSTITUT SALVADOR ESPRIU que tenen sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de Videovigilància edificis, del qual és responsable L'institut Salvador ESPRIU.
  2. La finalitat del fitxer és el control, la vigilància i la seguretat de l'edificis i les instal·lacions del Institut Salvador Espriu en els quals hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, així com la seguretat de les persones que hi treballen o el control d’entrada i sortida de les persones que accedeixin a les instal·lacions o a la part de les instal·lacions on s’ubica el sistema de videovigilància.
  3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Direcció de l'Institut Salvador Espriu, avinguda Folch i Torres 4, 2-6, 17190 iessalvadorespriu-salt@xtec.cat.
  4. Les dades podran ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrades en el camp de visió del sistema de videovigilància.

Els drets ARCO són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

  • Dret d'accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l'Administració de la Generalitat així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l'accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d'oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

En el cas d'una persona difunta el dret de cancel·lació pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona.

Les persones que vulguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna d'aquestes dades personals, poden demanar els formularis  corresponets a la direcció del centre.