Esteu aquí

CICLE FORMATIU JARDINERIA I FLORISTERIA

Formació professional dual de Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Treballador d'hortes, vivers i jardins. Jardiner en general. Jardiner cuidador de camps d'esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Planterista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatoria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).
 • Titulats de Formació Ptofessional de grau mitja (Tècnic)
 • Tindre 2n de BUP aprovat.
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

Accés per mitjà de prova:

Sense cumplir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre disset anys d'edat o cumplir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir al món del treball o continuar altres estudis de Formació Professional.

Formació dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.
Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.
Per assegurar la competitivitat de les empreses, cal disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se al món laboral.
Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

Beneficis de la FP DUAL per l’empresa.

La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.
La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial
Amb la FP Dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves
La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
L’empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones.

La formació d’avui és l’empresa de demà

Modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa en la FP DUAL

Existeixen dos modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa: contracte laboral i beca

CONTRACTE LABORAL

Qualsevol tipus de contracte, a determinar per l’empresa. El més adient és el contracte de formació i l’aprenentatge

 • Edat mínima: 30 anys
 • Durada: mínim 1 any màxim 3 anys
 • Jornada: 40 hores setmana (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any)
 • Bonificacions a la SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors; 75% per empreses més grans. En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 €/any durant 3 anys.
 • Retribució: segons normativa, a acordar. Referència mínima: salari mínim interprofessional

BECA

L’empresa gestiona l’alta a la SS com a becari i realitza la compensació econòmica a l’alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert

 • Durada: mínim 2 mesos i màxim de 10 mesos dins d’un curs amb possibilitat d’una pròrroga

 • Retribució: a acordar entre l’empresa i el titular del centre.

Per les implacionsi espcificitats de la modalitat dual NO tots els alumnes hi accedeixen. Hi accedeixen els alumnes que proposa el centre seguin uns crieris establerts, però la última paraula, en aquest tipus de formació, la té l'empresa que és qui  ha de voler contractar a alumne, que en cas afirmatiu passa a ser un aprenent de l'empresa. En cas que un alumne no faci la modalitati DUAL tots els alumnes tenen dret a fer el mòdul de formació en centres de treball.

 

MES INFORMACIÓ