Esteu aquí

JORNADA PORTES OBERTES ESO CURS 2018-2019

Dijous, 5 d'abril de 2018

a les 18:00

El termini de presentació de sol·licituds previstos per al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria serà del 13 al 24 d'abril de 2018.

 

Calendari

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

      Matins de dilluns a divendres: 9:00 h a 14:00 h

 

Del 13 al 24 d’abril

 • PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL AMB EL BAREM

3 de maig

 • RECLAMACIONS

Del 4 al 8 de maig

 

 • LLISTES UN COP RESOLTES LES RECLAMACIONS

10 de maig

 

 • LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS

      Cal recollir a consergeria els papers per a la

      Matricula

 

15 de maig

 

 • MATRÍCULA

        Matins de dilluns a divendres: 9:00 h a 14:00 h.

 

 

Del 21 al

27 de juny

 

 

Documentació que cal presentar:

 • Imprès sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si en té o NIE.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, del pare , mare o tutors legals o guardador/a de fet o bé la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació que s’al·leguen:

a. Germans escolaritzats al centre: Documentació a presentar:

 • Quan un germà està escolaritzat el centre no cal aportar documentació, ja que el centre en fa la comprovació.

b. Proximitat del domicili habitual:Documentació a presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

c. Renda anual. :Documentació a presentar:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

d. Discapacitat Documentació a presentar:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

e. Família nombrosa o monoparental: Documentació a presentar: 

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 

f. Malaltia : Documentació a presentar:

 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

g. Escolarització en ensenyaments públics. Documentació i presentar:

 • La persona escolaritzada en el centre el qual presenta la sol·licitud ha de facilitar  al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

 

BAREM

    Criteris generals d’admissió d’alumnat

a) GERMANS ESCOLARITZATS O PARES QUE TREBALLEN AL CENTRE:.....................40 punts

b) PROXIMITAT DEL DOMICILI DE L’ALUMNE AL CENTRE DOCENT:

- Domicili familiar en l’àrea de proximitat del centre ....... 30 punts

- A instància dels pares  es prendrà en consideració, en comptes del domicili familiar, el lloc de treball del pare, mare o tutor...........................        ................ 20 punts

 

c) RENDA  ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR:

       - Renda mínima d’inserció (PIRMI) ...................................10 punts

d) DISCAPACITAT ACREDITADA (de grau igual o superior al 33%)

       - L’alumne/a, pare, mare o germans ............................. 10 punts

Criteris complementaris

e) FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL ................... 15 punts

f) MALALTIA CRÒNICA DE L’ALUMNE/A,: -Que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs ...........10 punts

g) ESCOLARITZACIÓ EN ENSENYAMENT PÚBLICS: - Pel fet que el pare, mare o tutor, un germà/na de l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre.......................................5 punts

 

El Departament d'Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d'empat, un cop s'han aplicat els criteris de prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les sol·licituds empatades.

MES INFORMACIÓ