Esteu aquí

Valoració PGA 2016-2017

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius.

Estratègies: Treball sistemàtic de la competència plurilingüe

                               Optimització de l’atenció a la diversitat

                               Unificació i establiment de criteris metodològics, didàctics i d’avaluació.

Dificultat en la mesura doncs els alumnes estan en constant evolució

Mesura de resultats:

De les Actes d’avaluació: comparant el nombre d’aprovats a la primera avaluació , amb els del setembre hi ha un increment superior al 2%

            Comparant el curs 2016-17 s’observa que l’increment és superior que el obtingut el 2015-16

            Si és compara per grups, milloren lleugerament més els A i B que C i D

            Competències bàsiques: També superem el 2% de millora respecte el curs passat

            En el Treball de recerca: Quasi un 80% del alumnes l’aproven. A 1r, d’eso i 4t d’eso són els nivells amb un nombre d’aprovats més grans.

           

Objectiu 2: Millorar la cohesió social

Estratègies:       Acció tutorial adequada a les necessitats dels alumnes

                                   Aplicació i revisió del projecte de convivència

                                   Impuls de la participació de les famílies

                                   Consolidació i valoració dels projectes.

Per mirar si hem assolit aquest objectiu ens hem fixat en:

            Les activitats fetes respecte les previstes, s’han fet un 80% de les previstes.

            Participació dels alumnes en les sortides, seguim tenint alumnes amb dificultats econòmiques

Assistència de les famílies a les reunions, millorem el nombre d’assistents quan la tècnica d’integració social es dedica a trucar a cada una de les famílies.

 

Objectiu 3: Abandonament prematur

            Estratègies:  Reducció de l’abandonament.

                                Sistematitzar el seguiment dels retards i absentisme

                                Acompanyar i orientar l’alumnat per evitar l’abandonament a 4t ESO

 

Per assolir els objectius en aquest apartat la tècnica integració social i el cap d’estudis  fan un seguiment sistemàtic, cada matí, de l’assistència i si cal es fan amb trucades a casa  o  s’envien de sms.

Aquesta tasca es fa amb el suport dels tutors de cada grup  i , en determinats casos es compte amb el suport dels serveis socials de l’ajuntament.

Trimestralment es fa un enviament de dades al  Consorci de Benestar Social del Gironès.

Es destaquen les següents dades: Retards 1a hora durant la primera avaluació :1291, a la tercera avaluació  1064, el que suposa  un promig de 2 retards per alumne i trimestre

En quan a l’abandonament  escolar es comenta que a 1r i 2n ESO no es possible per llei , i que aquest , en els estudis postobligatoris, és superior a 1r.

Aprovada en el consell escolar del 5 d'octubre de 2017