Esteu aquí

Perfil del Contractant

Licitació del servei de neteja per l'any 2018:

Queda obert el periode (20/10/2017) per la licitació del contracte de netaja per l'any 2018.Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i la seva proposició en tres sobres (A, B i C) tancats, identificats i signats per la mateixa empresa licitadora o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, amb la documentació que s’especifiqui. El termini per la presentació de la documentació finalitza el dia 6 de novembre de 2017 a les 12:00.

La primera reunió per avaluar a les empreses participants serà el 14 de novembre de 2017 a les 18:00.

La segona reunió per avaluar a les empreses participants serà el 21 de novembre de 2017 a les 18:00

EL proper 28 de novembre de 2017 a 18:00 es procedirà a l'obertura del sobres C de les propoestes presentades.

12-12-17 : Resolució d'ajudicació

20-12-17 Signatura del contracte amb l'empresa Netejes i Serveis el Drac