Esteu aquí

PGA 2017-2018

Objectiu 1.  1. Millorar els resultats educatius

Estratègies, activitats, actuacions

 1. Treball sistemàtic de la competència plurilingüe.
  1.1.1. Treballar sistemàticament la comprensió lectora en diverses llengües a tots els grups d’ESO.

            1.1.2. Pla lector a l’ESO

            1.1.3. Utilitzar el teatre com eina per a l’aprenentatge ( llengua   catalana, francesa, Aula d’Acollida)

 1. Optimització de l’atenció a la diversitat.
  1.2.1. Aula Oberta, Aula d’Acollida / USEE / UEC/ Projecte Singular.
  1.2.2. Aplicació de noves metodologies d’aprenentatge: petits grups de treball utilitzant les TAC a 1r d’ESO i
  1.2.3. Elaboració dels plans individualitzats.

         1.2.4. Suport lingüístic, reforç i orientació escolar (tardes)

 1. Unificació i establiment de criteris metodològics, didàctics i d’avaluació.
  1.3.1. Dinamitzar la tasca dels departaments didàctics i equips docents.  Consolidació del treball transversal entre Departaments. Suport tutorial.
  1.3.2. Aplicar els criteris generals d’avaluació del centre.

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 1

1.1. Millorar un 2% els resultats de les matèries lingüístiques (cat / cast/ ang.) de 1r ESO entre la 1a Aval i a final de curs.
1.2.Aconseguir que un 80% d’alumnes aprovin el treball de síntesi. Percentatge hores d’assistència  en el suport de tardes respecte les hores ofertes.
1.3. Percentatge d’actes (a i-educació) que recullen la informació de les reunions. Percentatge de programacions que recullen els criteris d’avaluació.

Objectiu 2.  2. Millorar la cohesió social

Estratègies, activitats, actuacions

2.1. Acció tutorial adequada a les necessitats dels alumnes (ESO, BAT i CICLES)
     2.1.1. Aplicar les activitats de tutoria per nivell.
     2.1.2. Orientar de forma personal a l’alumne.
     2.1.3. Mantenir les xerrades impartides per agents externs

2.2. Aplicació i revisió del projecte de convivència.
    2.2.1. Elaborar i aplicar el pla de convivència (mediació).
    2.2.2. Dinamitzar el Consell de representants d’alumnes (delegats i subdelegats / comitè ambiental)
    2.2.3. Seguiment i avaluació de la participació dels alumnes en les activitats    complementàries i de centre.
   2.2.4. Seguiment i avaluació de les activitats del pla d’esport.

2.3. Impuls de la participació de les famílies.
   2.3.1. Fomentar l’assistència de les famílies a les reunions del centre ( informació calendari activitats pàgina web. Trucades a famílies)
   2.3.2. Sistematitzar el protocol de les entrevistes del tutor amb les famílies (full seguiment TRI)
2.4. Consolidació i valoració dels projectes: Educació per a la sostenibilitat, ConArte )
   2.4.1. Desenvolupament de la competència comunicacional, artística i emocional. (a 3r ESO Servei Comunitari 3r ESO ,a CVE, Projecte ConArte).

   2.4.2. Projectes Europeus.

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 2

     2.1. Percentatge d’activitats fetes respecte de les previstes. Valoració per part de tutors i alumnat.

     2.2. Aconseguir que un 80% dels alumnes participin a les sortides.

     2.3. Incrementar un 2% l’assistència de les famílies a les reunions. Valoració per part de les famílies del grau de satisfacció de les reunions fetes amb el tutor  (abans de començar el curs a 1rs)

    2.4. Percentatge de reunions i activitats fetes respecte de les previstes.

Objectiu 3.  3.  Abandonament prematur

Estratègies, activitats, actuacions

3.1. Reducció de l’abandonament escolar.
    3.1.1. Sistematitzar el seguiment dels retards i absentisme.
    3.1.2. Acompanyar i orientar l’alumne per evitar l’abandonament a 4t d’ESO, i a postobligatori.

Indicadors de progrés per a les estratègies de l’objectiu 3

    3.1. Reduir el 10%  dels retards  de la primera hora entre la 3a Avaluació  respecte la a primera. Taxa d’abandonament inferior a un 10%. (a  partir del seguiment tutorial i les propostes dels ED)