Esteu aquí

Beques Especials

CURS 2018-2019

El 12 d’agost es va publicar l’extracte de la Resolució de 14 d’agost de 2018, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat  específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol·licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, apartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària, la qual heu de comprovar que estigui correcta.

Duran el curs escolar 2018/2019, el director ha de notificar als Serveis Territorials els alumnes que no destinin la beca a la finalitat per la qual es concedeix. Aquests supòsits són els establerts a l’article 20 de la convocatòria:

a)     Haver causat baixa en el centre sense causa justificada, abans de finalitzar el curs 2018/2019

b)     No haver assistit a un 50% o més de les hores lectives, excepte dispensa d’escolarització.

c)      No haver abonat els serveis prestats pels quals es va concedir l’esmentat ajut.

I,  en el cas de les ajudes per reeducació pedagògica, reeducació de llenguatge i/o ajudes per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, l’òrgan de selecció podrà requerir a l’interessat la presentació de justificants de pagament del servei rebut.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

 • DNI/NIE del sol·licitant
 • DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2016. El passaport no és un document vàlid.
 • Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares).
 • En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca.
 • En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Per l’ajuda derivada de discapacitat haurà d’aportar el certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat.

CERTIFICACIONS QUE CAL OMPLIR DE LA SOL·LICITUD

 • A l’apartat A) de la sol·licitud, corresponent a la certificació del secretari/ària o director/a del centre educatiu on està matriculat l’alumne, és obligatori especificar si l’alumne està matriculat com a ordinari, específic (només els centres d’educació especial) o bé ordinari amb USEE (només alumnes que assisteixen a la USEE).
 • A l’apartat B) l’EAP obligatòriament ha d’especificar el tipus de necessitat que presenta l’alumne/a: discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH, alta capacitat o escolarització per menors de dos anys, així com també el tipus de reeducació que sol·licita: pedagògica, llenguatge o les dues i omplir els diferents apartats de l’informe específic i firmar-lo i posar el segell.
 • A l’apartat D) el professional que realitza les sessions de reeducació pedagògica i/o llenguatge a l’alumne/a, ha d’estar col·legiat, ha d’omplir els diferents apartats de la memòria i firmar l’apartat de la declaració responsable. També ha d’adjuntar a la sol·licitud de beca, la fotocòpia del DNI i la targeta de col·legiat/da). Els professionals que realitzin les sessions del programa específic d’altes capacitats, no és necessari que formalitzin l’apartat de la declaració responsable.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds en el centre escolar per part del/la sol·licitant, finalitza el 27 de setembre de 2018 (inclòs).

Aquelles sol·licituds que el/la sol·licitant presenti fora de termini en el centre educatiu, o sigui, més tard del 27/09/2018, seran desestimades.

Una vegada completats els expedients amb la totalitat de la documentació necessària, heu de fer-los arribar a aquests Serveis Territorials a Girona, el dia 10 d’octubre, com a màxim.

A TENIR EN COMPTE:

Els alumnes dels centres d’educació especial i els alumnes que assisteixen a la USEE que tinguin el servei de menjador i transport gratuït, els pares o tutors legals no poden demanar l’ajut de transport urbà o interurbà i menjador de la convocatòria d’ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu del MEC.

Abans de llirar-la  heu de comprovar:

 • Que no falti cap pàgina de la sol·licitud i que les dades que ha omplert el/la sol·licitant siguin correctes (dades de l’alumne/a, dades familiars, dades acadèmiques...). I vosaltres, com a centre escolar, heu d’omplir l’apartat que indica el tipus d’ajudes que demana l’alumne/a.
 • Que hi consti la signatura del/la sol·licitant i la de la resta de membres de la unitat familiar: pares, avis o germans, majors de 14 anys, que hagin viscut en el mateix domicili que el sol·licitant durant l’any 2016 (any fiscal):
  •  En el cas de separació o divorci legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell pare o mare que no convisqui amb el sol·licitant de la beca, però tindrà la consideració de membre computable, el cònjuge o persona unida per relació anàloga, i per tant les rendes i patrimoni s’inclouran dins el còmput de la renta i patrimoni familiars.
  • Quan la custòdia dels fills sigui compartida, es consideraran membres computables el pare i mare del sol·licitant de la beca, els seus fills comuns i els ascendents del pare i de la mare que justifiquin la mateixa residència del domicili que els anteriors, amb el certificat municipal corresponent (padró).
 • En cas que el/la sol·licitant sigui tutelat, només ha de constar l’alumne/a com a únic membre de la unitat familiar. I omplir l’apartat on s’ha d’identificar el centre residencial d’acció educativa (CRAE) on està tutelat. En cap cas s’ha de fer constar el nom del tutor/a legal de l’alumne/a a l’apartat de dades familiars de la sol·licitud. Si la beca és aprovada, l’alumne/a tutelat pot cobrar la beca si té DNI/NIE i és titular d’un compte corrent. Si no té DNI o no té compte corrent, el seu tutor legal ha de signar l’autorització d’ingrés de la beca en el compte corrent de l’escola.
 • Que el número de compte corrent que figura a la sol·licitud correspongui a l’alumne/a o bé al centre educatiu i que el pare/mare/tutor legal ho han autoritzat. No s’admetran comptes corrents de persones o entitats alienes a l’alumne/a.