Esteu aquí

Licitació Servei Bar Cantina

El 12 de juny s'ha obert el termini per la presentació de sol·licituds per participar en el concurs de licitació del Servei de Bar Cantina de l'institut Salvador Espriu.

El documents relacionats són:

Resolució d'inici

Contingut de la publicació

Prescripcions tècniques

 

 

Terminis del contracte per la licitació del Bar Cantina INS Salvador Espriu. 12 de juny de 2017

 

Pas

Descripció

 

Calendari

1

Resolució d'inici i aprovació de l'expedient

 

12 de juny

2

Elaborar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques

 

12 de juny

3

Presentació de proposicions

 

Fins les dotze del migdia del 10 de juliol de 2017

4

Obertura de proposicions i examen de les ofertes

 

Del 13 de juliol al 14 de juliol

5

Valoració de les ofertes

 

Fins al 14 de juliol

6

Requerir al licitador amb l'oferta econòmicament més avantatjosa documentació justificativa i la constitució de la garantia definitiva

 

Fins el 23 de juliol

7

Adjudicació del contracte

 

Fins el 27de juliol

8

Publicació i notificació de la resolució d'adjudicació del contracte

- A l'adjudicatari, requeriment per formalitzar el contracte

 

Fins el 28 de juliol

9

Formalització del contracte

 

Fins 29 de juliol

10

Publicació de la formalització del contracte (pàgina web)

 

Fins 30 de juliol