Esteu aquí

Cicle formatiu de grau Mitja. Sistemes Microinformàtics i xarxes

 Segon període de preinscripció i matrícula

    Publicació de les vacants: 7 de setembre de 2016
    Termini de presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016
    Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 15 de setembre de 2016
    Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

Poden participar en aquest segon periode les persones incloses en els grups següents:

  1.     Haver participar en el procés ordinari i no haver obtingut plaça,
  2.     Haver obtingut plaça en el procés ordinari i no haver-se pogut matricular-se per no haver superat l'avaluació de juny de l’ESO,
  3.    No haver participar en la convocatòria ordinària.

Els participants han d'acreditar el compliment dels requisits d'accés i la qualificació de la prova o dels estudis que els permeten l'accés mitjançant la documentació establerta en el procés ordinari de preinscripció; per acreditar haver participat en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

Els centres assignen les places en primer lloc a les persones dels grups 1 i 2 i després a les del grup 3.

La documentació que cal presentar és la següent:

  •     Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  •     Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna, si se’n disposa.
  •     Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar
  •     Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  •    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.