Esteu aquí

Viatge a Londres

5 d’abril de 2015
IES Salvador Espriu
Salt
17190

Per a Londres
Regne Unit
Algun indret de l’oceà Atlàntic

Estimada Londres,

Et recordes de nosaltres? Som la Judit, l’Amina i l’Afra, tres alumnes dels dinou que durant quatre dies d’aquest 2015 (del 18 al 22) vam intentar descobrir el teu encant. Tanmateix, ens hi vam deixar els peus. Londres ets tan extenuant: tens tant per oferir i nosaltres disposàvem de tan poc temps...

 

Uns dies abans d’embarcar-nos tothom ens deia: “Vigileu amb el temps!”; ”Emporteu-vos el paraigua!”;”No, millor l’impermeable”, però et vas comportar i vas fer que el sol brillés per sobre el Temessis. És cert que vam haver d’utilitzar un paraigua, un de vermell i cridaner, però per localitzar-nos entre la multitud pel London Bridge, davant la Torre de Londres i a prop del London Eye. Vam conèixer els teus llocs més emblemàtics gràcies a la millor guia del món, la Valeria, portadora del paraigua!

Ets llar de grans obres d’art: Botticelli, Miró, Picasso, Da Vinci i Velázquez només són alguns noms dels artistes, les obres dels quals es poden gaudir en els teus museus: la Tate i la National Gallery. Així com també aculls exposicions de caire científic, com en el Science Museum, que ens va deixar embadalides per la seva exposició de la història de la medicina, on els maniquins semblaven tan autèntics, tan de carn i os, i representaven a la perfecció els moments més, transcendentals, esplendorosos i dolorosos relacionats amb aquest àmbit. No obstant això, cal dir que un sol edifici contenia nombroses ciències: física, biologia, astronomia, matemàtiques, etc. El Museu d’Història Natural vam veure animals dissecats que ni tan sols sabíem que existien o que algun dia ho van fer. També s’exposaven un gran ventall de mostres de roques i processos geològics, de manera molt visual, tant, que vam poder ascendir amb una escala mecànica fins a l’interior de la Terra i, fins i tot, en un altre àmbit, experimentar què sent un nadó dins el ventre matern, sentint la melodia dels batecs del cor de la mare i el nen en fase!

El que més ens va agradar va ser passejar pels teus carrers. Era increïble la multiculturalitat: una barreja d’estils, un puzle d’ideologies i nacionalitats. Cada barri era un món: passejàvem per Chinatown i realment semblava que estiguéssim descobrint els carrers de Shanghai; o trobar un Forbbiden Planet on els amants de la ciència-ficció estaven a casa seva; passàvem per Picadilly Circus i el Soho i el consumisme es mostrava esplendorós en les pantalles publicitàries.

Vam poder palpar l’ambient londinenc mentre passejàvem per Covent Garden, Trafalgar Square, Leicester Square, Westminster (per a on hi ha el Big Ben) i Camden Town. El London Eye ens va proporcionar vistes idònies per als selfies d’en Martí. Ens feia gràcia poder veure el canvi de guàrdia al Bukingham Palace, però ens vam equivocar de dia. No obstant això, a en Francesc, el nostre tutor, se li va ocórrer la genial idea de fotografiar un pòster on sortia la Reina Elisabeth en una marxa i enviar-la a la resta de professors fent-los creure que realment havíem vist la Reina en persona: va ser molt divertit, o, com dirien els anglesos “so hilarious…”. Després de passejar per les Cases del Parlament, vam passar per la casa del Primer Ministre i, mentre l’estàvem observant, de sobte la policia ens va apartar i van entrar uns cotxes amb els vidres tintats de negre per on vam veure en David Cameron (o, almenys, és el que volem creure!).

Això sí, no oblidarem mai el dia que, mentre rondàvem per un d’aquests teus magnífics parcs, un grapat d’esquirols van fer acte de presència, sort que anàvem ben preparats i els vam poder alimentar amb cacauets.

Et vam dir adéu, però segur que va ser un “fins aviat”, perquè algun dia tornarem. Esperem que no triguem gaires a poder gaudir un altre cop del teu característic Fish &Chips! Ens acomiadem a l’anglesa:

Yours,

Judit, Amina and Afra

 

 

5th April 2015
IES Salvador Espriu
Salt
17190

To London
United Kingdom
Somewhere in the Atlantic Ocean

Dear London,

Do you remember us? We are Judit, Amina and Afra, three of the nineteen students who, for four days (18th to 21st), tried to discover your charm. However, we left our feet there. London you are so exhausting: you have so much to offer and we had such a short time …

A few days before embarking everyone told us: "Be careful with the time!"; "Take your umbrella!", "No, better a waterproof jacket", but you behaved and you made the sun shine above the Thames. It is true that we had to use an umbrella, a red and flashy one, but only to locate us among the crowd at the London Bridge, opposite the Tower of London and near to the London Eye. We got to know your most emblematic places thanks to the best guide in the world, Valeria, the umbrella carrier!

You are home of great art masterpieces: Botticelli, Miró, Picasso, Da Vinci and Velázquez are just some of the names of the artists whose artworks can be enjoyed at your museums: the Tate and the National Gallery. You also harbor scientific exhibitions, like the Science Museum, which left us spellbound due to its exhibition about the History of Medicine, where the mannequins seemed to be so authentic, so flesh and blood, and they represented the most transcendental, splendid and painful moments related to this area perfectly. Nevertheless, we must say that just one building contained several sciences: physics, biology, astronomy, mathematics, etc. At the Natural History Museum we saw animals we did not even know they existed or that someday they had, as well as a huge range of rock samples and geological processes, in a very visual way, so much, that we were able to ascend with an escalator to the inside of the Earth and, in another field, we could even experiment what a fetus feels within the mother’s uterus, hearing the melody of the mommy’s and baby’s heart beat at the same time.

What we liked the most was walking along your streets. It was incredible the mixture of styles, the puzzle of ideologies and nationalities. Each neighborhood was a whole world: we walked along China Town and it really seemed that we were discovering Shanghai’s streets; we found a Forbbiden Planet where the science-fiction’s lovers felt as they were at home; we walked around Picadilly Circus and the Soho and we could see how consumerism was magnificently shown on the advertising screens.

We could feel London’s atmosphere while we were having a walk around Covent Garden, Trafalgar Square, Leicester Square, Westminster (where Big Ben is) and Camden Town. Going on the London Eye, provided breathtaking views to us and for Martí’s selfies as well. We would have liked to see the guardian change at Bukingham Palace, but we went there on the wrong day. However, Francesc, our teacher, got the brilliant idea to take a photograph of a poster where there was Queen Elisabeth in a parade. He sent this image to the other teachers, so they thought we had really seen Queen Elisabeth. The situation was very funny, or, as English people would say “so hilarious...”. After having visited the Houses of Parliament we went to Downing Street, where the Prime Minister lives. While we were there some black cars entered the gates. We think we saw David Cameron inside one of them (at least, it is what we want to believe!).
However, we will never forget the day when, while we were walking around one of those magnificent parks of yours, a bunch of squirrels made an appearance, we were lucky that we were well prepared and we could feed them peanuts.

We said you goodbye to you, but it was indeed a “see you soon”, because one day we will come back. We are looking forward to coming back very soon and enjoy your characteristic Fish & Chips again! We see you off in the English way:

Yours,

Judit, Amina and Afra