Esteu aquí

setembre 2017

Manifest

En el nostre institut defensem els valors democràtics i apostem pel respecte al pluralisme ideològic, polític, religiós i cultural.
Estem compromesos a fomentar entre els nostres alumnes els valors de la solidaritat, el respecte als altres, l’actitud de diàleg, l’esperit crític, la responsabilitat i la tolerància.
Refermem, a més, el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana.
Aquest compromís ens porta com a centre docent a reprovar totes les actituds contràries a aquests valors i a donar suport a aquells actes a favor de les llibertats i els drets dels ciutadans del nostre país.

 

Projecte GEP

El nostre centre participa en el projecte GEP (Grup d’ Experimentació per al Plurilingüisme) que té com a objectiu que els alumnes treballin diferents matèries en llengües diferents a la pròpia (anglès o francès). Aquí oferim una mostra de dos projectes que es van dur a terme el curs 16-17;

 

 

MËS INFORMACIÖ SOBRE EL PROJECTE GEP

Reunió de pares i mares alumnes primer de Batxillerat

13 de setembre de 2017

19h

Reunio de pares i mares alumnes 1 eso CURS 2017-18

1r. ESO

Dijous, 7 de setembre de 2017

a les 19:00

BEQUES curs 2017-2018

 • Beques Especials.  termini de presentació 28 de setembre de 2017. MËS INFORMACIÖ
 • Beques per Estudis Postobligatoris. termini de presentació: 3 D'octibre de 2018. MÉS INFORMACIÖ

 

INICI CURS 2017-2018

Dijous, 14 de setembre (presentació per part dels tutors).

 •  1r. ESO: de 9h a 12h.
 •  2n. ESO: de 9:30h a 11:30h.
 •  3r.  ESO: de 10h a 12h.
 •  4t.  ESO: de 10:30h a 12:30h.
 •  BAT i CICLE: 16h a 16:45h
  •  17h. Lliçó inaugural. ( Factoria Coma Cros)

Beques Especials

CURS 2018-2019

El 12 d’agost es va publicar l’extracte de la Resolució de 14 d’agost de 2018, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat  específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la sol·licitud es tramita per via telemàtica.

Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol·licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, apartat de “Trámites y Servicios”, on s’ha de donar d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària, la qual heu de comprovar que estigui correcta.

Duran el curs escolar 2018/2019, el director ha de notificar als Serveis Territorials els alumnes que no destinin la beca a la finalitat per la qual es concedeix. Aquests supòsits són els establerts a l’article 20 de la convocatòria:

a)     Haver causat baixa en el centre sense causa justificada, abans de finalitzar el curs 2018/2019

b)     No haver assistit a un 50% o més de les hores lectives, excepte dispensa d’escolarització.

c)      No haver abonat els serveis prestats pels quals es va concedir l’esmentat ajut.

I,  en el cas de les ajudes per reeducació pedagògica, reeducació de llenguatge i/o ajudes per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, l’òrgan de selecció podrà requerir a l’interessat la presentació de justificants de pagament del servei rebut.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

 • DNI/NIE del sol·licitant
 • DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2016. El passaport no és un document vàlid.
 • Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares).
 • En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca.
 • En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Per l’ajuda derivada de discapacitat haurà d’aportar el certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat.

CERTIFICACIONS QUE CAL OMPLIR DE LA SOL·LICITUD

 • A l’apartat A) de la sol·licitud, corresponent a la certificació del secretari/ària o director/a del centre educatiu on està matriculat l’alumne, és obligatori especificar si l’alumne està matriculat com a ordinari, específic (només els centres d’educació especial) o bé ordinari amb USEE (només alumnes que assisteixen a la USEE).
 • A l’apartat B) l’EAP obligatòriament ha d’especificar el tipus de necessitat que presenta l’alumne/a: discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH, alta capacitat o escolarització per menors de dos anys, així com també el tipus de reeducació que sol·licita: pedagògica, llenguatge o les dues i omplir els diferents apartats de l’informe específic i firmar-lo i posar el segell.
 • A l’apartat D) el professional que realitza les sessions de reeducació pedagògica i/o llenguatge a l’alumne/a, ha d’estar col·legiat, ha d’omplir els diferents apartats de la memòria i firmar l’apartat de la declaració responsable. També ha d’adjuntar a la sol·licitud de beca, la fotocòpia del DNI i la targeta de col·legiat/da). Els professionals que realitzin les sessions del programa específic d’altes capacitats, no és necessari que formalitzin l’apartat de la declaració responsable.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds en el centre escolar per part del/la sol·licitant, finalitza el 27 de setembre de 2018 (inclòs).

Aquelles sol·licituds que el/la sol·licitant presenti fora de termini en el centre educatiu, o sigui, més tard del 27/09/2018, seran desestimades.

Una vegada completats els expedients amb la totalitat de la documentació necessària, heu de fer-los arribar a aquests Serveis Territorials a Girona, el dia 10 d’octubre, com a màxim.

A TENIR EN COMPTE:

Els alumnes dels centres d’educació especial i els alumnes que assisteixen a la USEE que tinguin el servei de menjador i transport gratuït, els pares o tutors legals no poden demanar l’ajut de transport urbà o interurbà i menjador de la convocatòria d’ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu del MEC.

Abans de llirar-la  heu de comprovar:

 • Que no falti cap pàgina de la sol·licitud i que les dades que ha omplert el/la sol·licitant siguin correctes (dades de l’alumne/a, dades familiars, dades acadèmiques...). I vosaltres, com a centre escolar, heu d’omplir l’apartat que indica el tipus d’ajudes que demana l’alumne/a.
 • Que hi consti la signatura del/la sol·licitant i la de la resta de membres de la unitat familiar: pares, avis o germans, majors de 14 anys, que hagin viscut en el mateix domicili que el sol·licitant durant l’any 2016 (any fiscal):
  •  En el cas de separació o divorci legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell pare o mare que no convisqui amb el sol·licitant de la beca, però tindrà la consideració de membre computable, el cònjuge o persona unida per relació anàloga, i per tant les rendes i patrimoni s’inclouran dins el còmput de la renta i patrimoni familiars.
  • Quan la custòdia dels fills sigui compartida, es consideraran membres computables el pare i mare del sol·licitant de la beca, els seus fills comuns i els ascendents del pare i de la mare que justifiquin la mateixa residència del domicili que els anteriors, amb el certificat municipal corresponent (padró).
 • En cas que el/la sol·licitant sigui tutelat, només ha de constar l’alumne/a com a únic membre de la unitat familiar. I omplir l’apartat on s’ha d’identificar el centre residencial d’acció educativa (CRAE) on està tutelat. En cap cas s’ha de fer constar el nom del tutor/a legal de l’alumne/a a l’apartat de dades familiars de la sol·licitud. Si la beca és aprovada, l’alumne/a tutelat pot cobrar la beca si té DNI/NIE i és titular d’un compte corrent. Si no té DNI o no té compte corrent, el seu tutor legal ha de signar l’autorització d’ingrés de la beca en el compte corrent de l’escola.
 • Que el número de compte corrent que figura a la sol·licitud correspongui a l’alumne/a o bé al centre educatiu i que el pare/mare/tutor legal ho han autoritzat. No s’admetran comptes corrents de persones o entitats alienes a l’alumne/a.

 

Beques Estudis Postobligatoris

CURS 2018-2019

En el BOE núm. 190, de 16 d’agost de 2018, s’ha publicat la Resolució  de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursen estudis postobligatoris

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

 • La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es
 • No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.
 • Qui al.legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.
 • Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2017-2018.
 • En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol.licitud de beca.
 • Recordeu que el termini per presentar la sol.licitud telemàtica finalitza el 1 d’octubre de 2018 (inclòs).

Més Informació

Calendari setembre preinscripció i matrícula BATX/CFGM

BATX

Matrícula extraordinària dels alumnes de la evaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

CFGM

 • 6  i 7 de setembre lliurament a oficines del full de preinscripció i la documentació pertinent ( horari: de 9h a 14 h) . CFGM d'informàtica ( 2 places a primer) i CFGM de Jardineria i Floristeria ( 12 places a primer)
 • 12 de setembre publicació d'admesos a les cartelleres del centre.
 • 13 de setembre de 2017. Matrículació dels admesos ( horari oficina: de 9h a 14 h)

Reunió pares i mares del curs 2017-2018

1r. CFGM Informàtica

i

1r. CFGM Jardineria i Floristeria

Dimecres, 6 de setembre de 2017

a les 19:00